knop dossierhHenri is een leerling die, net als uw zoon of dochter, op zoek gaat naar houdingen, inzichten en vaardigheden om uiteindelijk doelgerichter en efficiënter te leren. Daarom volgen onze leerlingen in het eerste jaar drie interactieve werkwinkels. Daarnaast bieden we ook een infoavond voor leerlingen en hun ouders aan. Om een gezond evenwicht te vinden tussen school en ontspanning maken we doorheen het schooljaar ook tijd voor mindfulness en aandachtstraining.

 

Inhoud

Werkwinkels
Infoavond Jong-leren
Mindfulness
Feedbackgesprekken
 
dossier 13 8

 

Werkwinkels

Henri leert je organiseren

Op de eerste schooldag leren de leerlingen hun schoolwerk organiseren. Wat neem je (niet) mee in je boekentas? Hoe gebruik je je planningsagenda? Wat geef je welke plaats? Hoe plan je je leef-tijd en leer-tijd? De leerlingen gaan na schooltijd elke dag aan de slag met de BAWA-methode: boekentas leegmaken, agenda openen en plannen, werken en afronden. Ze gebruiken hierbij een vervoermap, aangeboden door onze school, om losse documenten mee te nemen naar huis of school.

Kortom, de leerlingen krijgen heel wat tips van Henri om het schooljaar vlot te starten. We verzamelen alle informatie uit deze werkwinkel in een overzichtelijke flyer die de leerlingen meekrijgen naar huis. Daarnaast zorgen enkele affiches in de klas voor visuele ondersteuning. Doorheen het jaar verwijzen de leerkrachten regelmatig naar deze affiches.

Henri leert je studeren

Tijdens een tweede werkwinkel leren de leerlingen een les instuderen aan de hand van twee casussen. Beide geven de uitdagende opgave om een fictieve toets Frans en een toets wiskunde voor te bereiden. Hierdoor leren de leerlingen enkele actieve leerstrategieën en controlemechanismen toepassen in een concrete, voor hen betekenisvolle, situatie. De leerlingen gebruiken een werkschrift, aangeboden door onze school, om actief te studeren: samenvattingen, schema’s, woordenlijsten, ezelsbruggetjes, oefeningen ... Opnieuw verzamelen we alle informatie uit deze werkwinkel in een handig naslagwerkje.

Henri leert je examens voorbereiden

De leerlingen gaan tijdens een derde werkwinkel aan de slag met onze handige infobrochure ‘Henri leert je examen voorbereiden’. Hoelang studeer je voor elk vak? Wat neem je (niet) mee naar een examen? Hoe verdeel je de tijd bij het invullen van een examenbundel?

We zijn er van overtuigd dat Henri heel wat praktische examentips met de leerlingen kan delen en hen kan laten groeien in hun leren. Zo kunnen de leerlingen met een gerust gemoed naar hun allereerste examenperiode gaan.

Terug naar boven

 

dossier 13 10

 

Infoavond Jong-leren

Vanuit onze overtuiging dat ouderbetrokkenheid zeer belangrijk is, bieden we jaarlijks een gratis infoavond aan over leren leren onder de titel Jong-leren. We werken hiervoor samen met Eekhout Academy. Het interactieve programma wordt gebracht door een duo dat al heel wat gejongleerd heeft in het onderwijs: Sylvia Van Loo (UIT-ZICHT) en Peter Van Dycke (Eekhout Academy). Met het programma Jong-leren brengen ze op een interactieve manier inzicht, uitzicht en praktische tips voor een betere aanpak van het schoolwerk.

Jong-leren geeft een antwoord op twee grote vragen: 

 • Hoe pakt een leerling het schoolwerk (nog) beter aan? 
 • Welke rol kan een ouder spelen bij het schoolwerk van zoon of dochter? 

Terug naar boven

 

dossier 13 11

 

Mindfulness

We leven in een wereld vol prikkels en voor tieners is het niet steeds eenvoudig om zich in een leercontext te focussen. Om hieraan te werken, volgen onze leerlingen in het eerste jaar trainingen in mindfulness: leren loslaten, leren focussen, leren ademen. We werken hiervoor samen met Itam, Institute for training of attention and mindfulness.

De trainer die de sessies op onze school verzorgt, de heer Jean-Paul Derveaux, leert de leerlingen verschillende technieken om een gezond evenwicht te vinden tussen school en ontspanning. Hij leert de leerlingen hoe je je beter kan concentreren en hoe je stabiel kan blijven in tijden van stress. De leerlingen komen tijdens de sessies volledig tot rust, hun aandacht gaat naar hun lichaam.

Daarnaast bieden we een voordracht over mindfulness aan voor ouders. De directeur van Itam, de heer Björn Prins, behandelt verschillende thema’s. Wat is het? Waar komt het vandaan? Hoe werkt het? Is het geschikt voor jongeren? Wat kunnen en mogen we van deze techniek verwachten? Tijdens een introductie kunnen de aanwezigen zelf experimenteren met een oefening en komen ze alles te weten over hoe onze school mindfulness aanbiedt aan de leerlingen.

Door hiermee te starten in het eerste jaar kunnen we binnen enkele jaren een school zijn waarin alle leerlingen, van het eerste tot zesde jaar, attent zijn voor hun mentale rust en welk effect dit heeft op hun studeren.

Terug naar boven

 

dossier 13 13

 

Feedbackgesprekken

Om de leerlingen te helpen groeien in hun leerproces en hen te ondersteunen bij het bijschaven van hun studiemethode, organiseren we na elke examenperiode feedbackgesprekken tussen de leerling en de klassenleraar. De leerlingen bereiden dit gesprek zelf voor door na het laatste examen een feedbackdocument in te vullen. Hierin reflecteren zij over het verloop van de voorbije examenperiode.

Samen met de klassenleraar overloopt de leerling dan het rapport en wordt er gekeken wat er al zeer goed liep en waar er nog verbetering mogelijk is. Wij hopen dat de leerlingen daarmee dan aan de slag gaan tijdens het volgende trimester.

Terug naar boven

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Lees andere dossiers in DossierH

Een persoonlijk handelingsplan voor leerlingen met dyscalculie

Als sommige rekenoefeningen telkens opnieuw heel moeilijk te maken zijn,
als men op school steeds te snel gaat bij een rekentoets,
als een leerling niet graag rekenoefeningen aan bord maakt,
en als lezen en schrijven veel leuker en gemakkelijker zijn dan rekenen,
dan is dyscalculie mogelijks de verklaring.


Dyscalculie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van reken- en telhandelingen.
Om van dyscalculie of van een rekenstoornis te kunnen spreken moet voldaan worden aan vier criteria:

 • Criterium van de achterstand (discrepantiecriterium):
  De rekenvaardigheid ligt significant lager dan men in gegeven omstandigheid zou verwachten (gezien prestaties op andere vakken, gezien gegeven onderwijs,…)
 • Hardnekkigheidcriterium:
  Adequate remediëring en inoefening hebben niet het beoogde effect; ondanks de inspanningen van leerling, leerkracht of andere actoren blijft de achterstand bestaan. Er moet minstens 6 maanden intensieve begeleiding geweest zijn om dit criterium correct te beoordelen.
 • Exclusiecriterium:
  De stoornis is niet te verklaren door andere kindkenmerken, kenmerken van de onderwijscontext of gezinscontext.
 • Geen momentopname:
  Het beeld van onderpresteren moet bij herhaling voorvallen.

6 tot 7% van de kinderen krijgt de diagnose dyscalculie. Deze kan gekoppeld voorkomen met een andere leer- en/of ontwikkelingsstoornis.

De oorzaak van dyscalculie lijkt te liggen in een stoornis in de hersenprocessen die instaan voor het rekenen. Er zijn aanwijzinngen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond. Het heeft dus niets te maken met intelligentie, motivatie of een gebrek aan concentratie.
Indien de rekenproblemen hieraan wel gekoppeld worden, spreekt men niet van een rekenstoornis, maar van een rekenmoeilijkheid, het rekenprobleem is dan een gevolg (secundair) van een ander probleem.

Bij de inschrijving op onze school wordt gevraagd te melden als uw kind dyscalculie heeft en het attest van de neuroloog of de logopedist in te dienen. Bij het begin van het schooljaar vindt een intakegesprek plaats tussen uw kind en de interne zorgbegeleider. Wie instapt in de wekelijkse steunlessen op school of wie logo volgt buiten de school krijgt een persoonlijk handelingsplan. Hierin staan specifieke compenserende en dispenserende maatregelen waar uw kind gebruik kan van maken tijdens de wiskundeles alsook tijdens aanverwante vakken (aardrijkskunde, wetenschappelijk werk, fysica…). Zo mogen de leerlingen bijvoorbeeld soms het rekentoestel gebruiken terwijl medeleerlingen hoofd- en cijferrekenen. Ook krijgen de leerlingen de kans om examens mondeling toe te lichten indien ze dat wensen.

Als je door de letters het woord niet meer ziet…

Een zorgzame school bekommert zich om de totale leerling en wil iedereen voldoende kansen bieden om zich ten volle te ontwikkelen. Zorg, preventie en algemene ondersteuning op school is er voor de leerling met speciale behoeften, maar natuurlijk ook voor elke andere leerling. Een probleem dat de laatste jaren meer en meer onder de aandacht is gekomen, is dyslexie.

Dyslexie is een leerstoornis die verhindert dat het lezen van woorden, en vaak ook het foutloos schrijven ervan, een automatisme wordt. Dit heeft voor de leerling zware gevolgen in onze ‘talige’ maatschappij. Men wordt immers dagelijks geconfronteerd met geschreven tekst. In het onderwijs merken we dat leerlingen op twee fronten hinder ondervinden van deze leerstoornis. In eerste instantie kost het hen meer tijd om leerstof te lezen, in zich op te nemen en daarna opnieuw te vertalen naar geschreven tekst. Leerlingen met dyslexie moeten zich voor alle vakken, niet enkel voor taalvakken, onevenredig hard inzetten wanneer vergeleken wordt met even intelligente klasgenoten. Hierdoor kiezen deze leerlingen vaak een onderwijsniveau dat lager is dan wat ze op grond van hun intelligentie aankunnen.

Daarnaast bezorgt dyslexie leerlingen ook sociale hinder. Het schaamtegevoel rond hun probleem is vaak zeer hoog. Aangezien dyslexie een vrij ‘onzichtbaar’ probleem is, gaan anderen hen gemakkelijk aanzien als lui, wat helemaal het geval niet is. Ook het gevoel van eigenwaarde wordt bij leerlingen met dyslexie vaak aangetast. Het is enorm frustrerend voor hen dat zij enorm veel energie moeten steken in zaken die bij klasgenoten bijna vanzelf gaan.

Bij de inschrijving op onze school wordt gevraagd te melden of uw kind dyslectisch is en een attest van de neuroloog of de logopedist in te dienen. Alle eerstejaars leggen een signaliseringsdictee af om eventuele spellingzwakke leerlingen te detecteren. De leerlingen met een zwakke score en de leerlingen die een attest indienden, krijgen na een gesprek de kans om de remediëringslessen te volgen. Wie instapt in de lessen krijgt een persoonlijk handelingsplan of een ‘afsprakennota spellingzwakte’ waarin enkele compenserende en dispenserende maatregelen zijn opgenomen. Zo mogen de leerlingen het stappenplan dat zij aanleerden in die lessen, gebruiken bij toetsen, dictees en examens. Ook krijgen de dyslectische leerlingen de kans om examens mondeling toe te lichten indien zij dat wensen.

Voor de eerstejaars worden er steunlessen georganiseerd voor wiskunde, Latijn, Frans en Nederlands om gedeeltelijke leerachterstanden te vermijden..

Ook als je enige tijd ziek geweest bent of je een deel van de leerstof niet begrepen hebt, is het beter een remediëringsles te volgen. De vakleerkrachten bepalen of je best eens langskomt. Ze brengen jou en je ouders op de hoogte via de agenda. Afhankelijk van het vak vinden de lessen plaats op maandag, dinsdag of donderdag, iedere keer van 16.05 tot 16.50 uur.
 

In de maand maart organiseren we de doedagen op onze school. In samenwerking met de basisscholen uit de ruime regio krijgen de leerlingen van het zesde leerjaar de kans om kennis te maken met onze school en het studieaanbod. De leerlingen kunnen in het eerste jaar kiezen tussen de keuzegedeeltes taal & media, Latijn en wetenschap.

Via onderstaande filmpjes kan u kennismaken met de verschillende werkwinkels van onze school en van de andere deelnemende Deinse katholieke scholen.

Leiepoort campus Sint-Hendrik:

 

 

Leiepoort campus Sint-Theresia:

 

Leiepoort campus Sint-Vincentius:

 

Vrij Technisch Instituut:

 

82 | december 2019

Binnenkort beschikbaar.

Leerlingen in het ASO met een handicap kunnen worden geïntegreerd in het gewoon onderwijs. Ze krijgen dus niet apart les in het BuSO. Het begeleidingscentrum van het BuSO en het CLB helpen de school wel om de specifieke aanpak te ondersteunen.

Vóór een inschrijving is er steeds een gesprek tussen ouders, GON-begeleiding en directie om de poblematiek te kunnen kaderen en begrijpen. Bij definitieve inschrijving zal de klassenraad bij het begin van elk schooljaar geïnformeerd worden door bovenstaande instanties over de problemen van de leerling. Na overleg neemt de klassenraad begeleidende maatregelen.

Dat kunnen compenserende maatregelen zijn, waarbij onderwijssituaties vereenvoudigd, aangepast of vervangen worden. Wanneer leerlingen vrijgesteld worden van sommige situaties en intussen begeleiding krijgen van de BuSo-begeleider spreken we van dispenserende maatregelen.