Evalueren, een belangrijke schakel in elk leerproces

Inleiding

De  vakoverschrijdende eindterm leren leren heeft een meer dan prominente plek in het proces van de  (leer)ontwikkeling van uw zoon of dochter. In dit dossier hebben we het over evalueren, een belangrijke schakel in dat leerproces.

Als school willen we vooral breed evalueren. We kijken naar de leerling in zijn geheel: alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden en dat vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties.

We volgen bij onze uiteenzetting dezelfde structuur als in het schoolreglement van onze school: deel II reglement, punt 3 studiereglement.

We geven hier nog meer verduidelijking, heel vaak aan de hand van concrete voorbeelden. We hebben het achtereenvolgens over de evaluatie van attitudes aan de hand van attituderapporten, over het verschil tussen en gewicht van dagelijks werk, permanente evaluatie en examens en over de manier van rapporteren. Voor de volledigheid herhalen we ook een aantal specifieke accenten van toepassing voor een graad of voor iedereen.

 

 

Algemeen besluit

Evalueren als fase binnen het leerproces is een complexe aangelegenheid, maar behoort tot één van de kerntaken van een school. Essentieel is te weten waarom we evalueren – zicht krijgen op het leerproces van de leerling, wat we evalueren – zowel attitudes, producten én processen, wanneer en hoe we evalueren – dagelijks werk, examens, permanente evaluatie en natuurlijk ook hoe we rapporteren naar de leerling en ouders – attituderapporten, weekrapporten, maandrapporten en examenrapporten. Feedback krijgt ook een meer dan belangrijke plek in dit proces.

Hoe complex ook, de leerling staat centraal, ook in het evaluatieproces. Evalueren betekent die leerling inzicht te geven in zijn of haar leerproces: vanuit een beginsituatie de leerling met alle  sterktes en zwaktes, alle talenten en competenties te brengen naar meer inzicht en meer zelfstandigheid. In een goede samenwerking tussen school met vakleraars, klassenleraars en directie én ouders heeft dat alle kans op slagen.