Met de invoering van computerwetenschappen als apart vak in het eerste jaar worden de basisvaardigheden ICT uitdrukkelijk ten dienste gesteld van de lerende en het leerproces. Immers, verlangen dat leerlingen ICT kunnen gebruiken om te oefenen, leren, voorstellen en communiceren en daarbij adequaat de juiste ICT-hulpmiddelen kunnen kiezen is niet evident zonder een serieuze basis van ICT-vaardigheden.

De integratie van ICT binnen de verschillende vakken van het eerste en tweede jaar vormt dan als het ware de kroon op het werk. De onderscheiden vakken binnen het secundair onderwijs reiken immers precies de contexten aan waarbinnen de onderliggende basiscompetenties ICT ingeoefend en verder verfijnd kunnen worden. Op die manier worden de eindtermen ICT gerealiseerd en zal het leren, ondersteund door ICT, geoptimaliseerd kunnen worden.

Dit raamplan handelt uitsluitend over ICT maar is uitgewerkt met in het achterhoofd de overgang naar Informatica in de tweede graad en de continuïteit van de leerlijn utilitaire ICT-vaardigheden.

 

Het wiskundeonderwijs is een proces van geleidelijke opbouw en verdieping. Wat in het lager onderwijs reeds is verworven, met name getallen, meten, meetkunde, ruimtelijke oriëntatie en een probleemgerichte aanpak, wordt verder uitgediept. Daarnaast komen nieuwe inhouden aan bod, die op hun beurt in de tweede graad verder worden ontwikkeld.

De leerlingen in het keuzegedeelte taal & media en wetenschap kiezen voor een extra lesuur versterking of verdieping wiskunde.

In het uur versterking wordt de leerling versterkt door extra oefeningen en uitleg bij de leerstof.

In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept door het aanbieden van uitdagender oefeningen en opdrachten.

Vakinhoud wiskunde eerste jaar

Bij de getallenleer wordt vertrokken van het concreet cijferrekenen waarvan het fundament gelegd is in het lager onderwijs. Door invoering van natuurlijke getallen, voorzien van een minteken en negatieve breuken, komt men tot de verzamelingen der gehele en rationale getallen. De bewerkingen en eigenschappen worden algemener neergeschreven. Daarvoor wordt overgestapt op letters en komt men tot algebraïsch rekenen.

Het gebruik van letters wordt uitgebreid tot het werken aan problemen waarbij verbanden tussen variabelen een rol spelen. De algebra wordt gebruikt bij het oplossen en beschrijven van verbanden tussen grootheden. Tegelijkertijd is het een fundament voor het begrip functie in de analyse uit de tweede en derde graad.

Voor meetkunde breidt men de kenmerken uit van concrete vlakke en ruimtelijke figuren, die in het lager onderwijs bestudeerd werden.

Door het werken met roosters worden getallenleer en meetkunde met elkaar verbonden.

Doelstellingen in het vak wiskunde:

 • Een wiskundig basisinstrumentarium verwerven. Leren omgaan met symbolen, formules, begrippen en verbanden waarmee men getallenleer, algebra, meetkunde, analyse en stochastiek kan ontwikkelen.
 • Een aantal wiskundige denkmethoden verwerven. Mogelijkheden verwerven om te ordenen en te structureren.
 • Cijfer- en beeldinformatie op een betekenisvolle manier hanteren.
 • Omgaan met de wiskunde als taal.
 • Vaardigheden ontwikkelen in het oplossen van problemen.
 • Verbanden leggen tussen de wiskundige leerinhouden en andere vakdisciplines.
 • Technische hulpmiddelen gebruiken om wiskundige informatie te verwerken, berekeningen uit te voeren of wiskundige problemen te onderzoeken.
 • Ervaren dat de wiskunde een dynamische wetenschap is.
 • Zelfvertrouwen en kritische zin ontwikkelen.

Centraal in elk project staat het ‘denkend handelen’ met als vertrekpunt het technisch proces. Binnen elk project zal dan ook 50% van de tijd gespendeerd worden aan realisaties waaronder het maken van een eigen naambordje, nachtlamp, fotokader, brood … De leerlingen hanteren doorheen de projecten verschillende werktuigen: een boormachine, een hamer, een lijmpistool, een schroevendraaier … Dit alles steeds met een duidelijke link naar onderstaande ervaringsgebieden die over een periode van twee jaar zullen worden behandeld.

 • energie
 • ICT
 • biotechniek
 • constructie
 • transport

Binnen het vak techniek verwerven leerlingen inzichten, vaardigheden, attitudes en de daaraan nodige kennis. De gekozen projecten evolueren over de twee leerjaren heen van sterk gestuurd naar meer open opdrachten en van aanvankelijk eenvoudig naar meer complexere projecten. De projecten worden steeds gekozen vanuit het oogpunt van de hedendaagse techniekgebruiker volgens de 21st Century Skills.

 

In het vak wetenschappelijk werk (WW) maken de leerlingen op een leuke en speelse manier kennis met wetenschap. Ze proberen natuurverschijnselen te begrijpen, te verklaren, te voorspellen en ze voor praktische toepassingen aan te wenden. Wetenschappelijk werk gaat uit van experimenten. Daarom zullen de leerlingen geregeld zelf aan de slag gaan. Ze leren zorgvuldig experimenten uitvoeren in groepsverband.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Stroomsterkte en spanning
 • Kracht en druk
 • Evenwicht en hefbomen
 • Zinken, zweven en drijven
 • ...

Er wordt ook een brug gelegd met de sociologie en economie van het vak socio-economische initiatie (SEI). Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen worden tussen de vakken SEI en WW dwarsverbindingen gelegd via projectwerking. In het eerste trimester komt in beide vakken het project 'sport' aan bod, in het tweede trimester behandelen we het project ‘water’.

 

Ben je sportief en heb je interesse voor wetenschappen, dan is de richting wetenschappen met sport jouw richting!! Je krijgt in deze richting bovenop 5 uur wiskunde en 6 uur wetenschappen ook 4 uur sport. Sport wordt dus een derde hoofdvak. Je hoeft geen specialist te zijn in één bepaalde sporttak, aangezien je een brede waaier van verschillende sporten krijgt.
De basisvaardigheden ( snelheid, uithouding, kracht, (bal)vaardigheid, coördinatie) zijn natuurlijk wel vereist.
Naast de jaarlijkse sportdag worden er ook bijkomende stages ingelast die buiten het normale uurrooster vallen. In het derde jaar gaan we skiën in de Blaarmeersen en in het vierde jaar is er een echte watersportstage.